PRIVACYVERKLARING

Carnavalsvereniging “Onger ‘t Viaduct” respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot
deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u
de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.ongerviaduct.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
  Carnavalsvereniging “Onger ‘t Viaduct”,gevestigd te Ruimstraat 14, 6051 LC Maasbracht , kvk-nummer:
  12053156.

  Artikel 2 – Toegang tot de website
  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie
  die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor
  enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

  Artikel 3 – De content van de website
  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle
  technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle
  onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
  reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,
  met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,
  is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
  opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

  Artikel 4 – Het beheer van de website
  Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een
  gedeelte van de website
  alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
  internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

  Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
  functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze
  waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
  te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent
  bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen
  als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de
  beheerder als gevolg hiervan.
  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle
  schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

  Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

  Uw gegevens worden verzameld door (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle
  informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd
  een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator
  zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
  kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
  het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

  Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
  persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking
  bezwaarte maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met
  ons op te nemen via info@ongerviaduct.nl.
  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
  handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
  Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van
  de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

  Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de
  autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
  uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
  de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
  verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de
  gegevens.

  Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u
  een mail naar het volgende adres: info@ongerviaduct.nl.
  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het
  verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
  levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde
  situaties.

  Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

  De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet
  is bepaald.

  Artikel 11 – Cookies
 3. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van
  uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
  Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 4. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
  over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie
  onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Geen overige cookies

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur
  worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen
  wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

  Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

  Artikel 13 – Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is
  exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
  uitzondering van toepassing is.

  Artikel 14 – Contact

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
  Carnavalsvereniging “Onger ‘t Viaduct” – info@ongerviaduct.nl
  Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order